Distances līgums

 Piekrišana Pakalpojuma iegādes noteikumiem:

1. Līdzēji

1.1.SIA “Tālmācība medniekiem” (reģ.nr.44103113354), juridiskā adrese: “Elki”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118, turpmāk saukts “Pakalpojuma sniedzējs”,  kā interneta vietnes un apmācību vides www.talmacibamedniekiem.lv, turpmāk -“Vietne”, īpašnieks un pārvaldītājs no vienas puses, un

1.2.fiziska persona, kura piekļūst Vietnē izvietotajai informācijai un funkcionalitātei, vai jeb kā citādi izmanto Vietnē esošo informāciju vai pakalpojumus, turpmāk saukts “Lietotājs” no otras puses, abi kopā, turpmāk – Puses,  izsakot savu brīvo gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu līgumu.

2. Līguma priekšmets un tā spēkā esamība

2.1.Pakalpojuma sniedzējs, izmantojot Vietnē ievietoto un izvietoto informāciju, attālināti sniedz un nodrošina Lietotājam iespēju saņemt mednieku un mednieku vadītāja apmācības pakalpojumus, bet Lietotājs apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

2.2. Pakalpojumi Vietnē Lietotājam ir pieejami 60 (sešdesmit) dienas, pēc šī termiņa beigām Lietotājam pieeja Vietnei tiek dzēsta.2.3.Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Lietotājs ir veicis pirkumu Vietnē  un apmaksājis rēķinu, atbilstoši šiem līguma noteikumiem.

3. Pakalpojuma izmantošanas noteikumi

3.1.Pakalpojuma sniedzēja pārvaldītās elektroniskās apmācību vides (elektroniskā adrese: http://www.talmacibamedniekiem.lv/kursi/., turpmāk- e-vide) Lietotājs ir fiziska persona, kura lietojot saņemtos identifikācijas datus ( lietotāja vārdu un paroli) piekļūst apmācību Vietnē izvietotajai e-vides informācijai un funkcionalitātei.

3.2.Lietotājs savu identitāti e-vidē apstiprina veicot pasūtījumu un sekojoši veicot identificējamu maksājumu par saņemto rēķinu.

3.3.Lietotājs nedrīkst nodot viņam piešķirtos lietotāja pieejas datus trešajām personām. Lietotājs piekrīt, ka e-vides lietotājs būs tikai un vienīgi viņš pats.

3.4. E-vidē iegūto informāciju Lietotājs nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem, to pavairot, kopēt, nodot, pārpublicēt vai pārdot trešajām personām.

3.5.Lietotājs apņemas e-vidē esošo informāciju un funkcionalitāti izmantot tikai un vienīgi tādiem mērķiem, kādus tos noteicis Pakalpojuma sniedzējs.

3.6. Lietotājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar e-vides lietošanas specifiku un to, ka pakalpojums tiek piedāvāts "tāds, kā ir" un "tāds, kāds pieejams".

3.7.Apmeklējot Vietni, tai skaitā reģistrējoties ar saņemtajiem identifikācijas datiem, Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru savu darbību Vietnē.

3.8.Lietotājs piekrīt norādīt Pakalpojuma sniedzējam derīgu e-pasta adresi un patiesu jebkādu citu Pakalpojuma sniedzēja pieprasīto informāciju.

3.9..Sniedzot informāciju par sevi, Lietotājs dod tiesības Pakalpojuma sniedzējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Lietotājs tieši vai netieši sniedzis Pakalpojuma sniedzējam.

3.10Lietotāja sniegtos personas datus izmantos tikai Pakalpojuma sniedzējs un tā partneri, ar kuriem Pakalpojuma sniedzējs sadarbojas, veicot Vietnes administrēšanu un citus ar pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pakalpojuma sniedzējs apliecina, ka neatklās Lietotāja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

3.11.Veicot pasūtījumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar šo līgumu. Līgumā ietvertie noteikumu Lietotājam ir zināmi un viņš tiem pilnībā piekrīt. Lietotājam nav tiesību pasūtīt un lietot pakalpojumus, t.sk. Lietot jebkādu Vietnes funkcionalitāti vai tajā izvietoto informāciju, ja viņš nav iepazinies ar šī Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

3.12.Pakalpojuma sniedzējam bez brīdinājuma un nepaskaidrojot ir tiesības ierobežot Lietotāja izmantojamos Vietnes pakalpojumus vai atcelt Lietotāja reģistrāciju, ja Pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka Lietotājs, izmantojot Vietni, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, var kaitēt Pakalpojuma sniedzējam, Vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

3.13.Lietotājs pats ir atbildīgs par Vietnē esošā pakalpojuma (apmācības kursa) sekmīgu apgūšanu, Pakalpojuma sniedzēja atbildība šī pakalpojuma sniegšanā aprobežojas ar pienākumu nodrošināt informācijas pieejamību mednieku un mednieku vadītāja apmācības saņemšanai.

4. Pakalpojuma cena un apmaksas kārtība

 4.1. Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši Vietnē pieejamajam cenrādim un tiek skaidri parādīta rēķinā. Visas pakalpojuma cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. 

4.2. Par izvēlēto pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu. Lietotājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar maksājuma veikšanu.

4.3. Veicot  pakalpojuma iegādi Vietnē, Pakalpojuma sniedzējs sagatavo un uz Lietotāja norādīto e-pastu nosūta elektroniski sagatavotu un bez paraksta derīgu rēķinu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.4. Pakalpojuma sniedzējs aktivizē Lietotāja iegādāto elektronisko pakalpojumu divu darba dienu laikā pēc izrakstītā rēķina apmaksas dienas (apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu brīdī, kad rēķina summa ir ienākusi Pakalpojuma sniedzēja bankas norēķinu kontā).

5. Atteikuma tiesības:

5.1. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, informējot Pakalpojuma sniedzēju par šo lēmumu ar rakstisku iesniegumu, nosūtot to Pakalpojuma sniedzējam pa pastu vai ar elektronisko parakstu parakstītu uz e-pastu info@talmacibamedniekiem.lv.

5.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ieturēt proporcionālu maksu par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzēja pienākumos ietilpst atgriezt Lietotājam pakalpojuma summu proporcionāli neizmantotajam apmēram, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Lietotāja norādīto bankas kontu (iesniegumā par atteikumu no pakalpojuma), atskaitot pakalpojuma uzsākšanas izdevumus, ja tādi ir bijuši.

6. Citi noteikumi

6.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst, un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas.

6,2. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē u.tml.

7. Piemērojamā likumdošana un strīdu izskatīšana

7.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.

7.2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

8. Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija

Pārdevēja dati: 

SIA “Tālmācība medniekiem”
Reģistrācijas numurs:44103113354
Konta nr.:LV93UNLA0055000332396
Juridiskā adrese: “Elki”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118
Tālrunis: 26455799
E-pasts: info@talmacibamedniekiem.lv

Distances līgums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.